Noves oficines municipals d'informació al consumidor

A les noves Oficines Municipals d'Informació al Consumidor podràs consultar, rebre assessorament i formació en la protecció, defensa i promoció dels drets bàsics que tens com a consumidor i usuari.

 

Es pretén millorar la formació i protecció a la ciutadania, oferir i posar en marxa un ampli ventall d'activitats formatives i informatives i donar suport a la promoció i millora de l'atenció al consumidor en els comerços i establiments mitjançant la mediació i la resolució de conflictes al Sistema Arbitral de Consum, així com fomentar el consum responsable.

 

Activitats de les OMICs 

 

- Un servei permanent d'orientació en matèria de consum.

- Proporciona formació i informació de consum.

- Unifica actuacions en formació per al consum.

- Assessorament en consultes que plantegen els consumidors.

- Facilita informació sobre vies de resolució de conflictes.

- Difusió de campanyes i consells sobre consum responsable.

- Realització d'activitats formatives.

- Gestió de queixes, reclamacions i denúncies en matèria de consum.

 

Exercicis dels drets del consumidor

 

La millor protecció dels nostres drets és la prevenció. Per això cal que, abans d'adquirir un producte o servei, ens assegurem de què reunisquen les característiques que necessitem i de què les condicions de venda són les adequades.

L'etiquetatge del producte i la publicitat són fonts d'informació inicial bàsiques sobre la qualitat, la composició, el preu, les condicions i sistemes de pagament. Esta informació ha de ser més exhaustiva encara si decideix fer la seua compra usant mitjans electrònics.

 

Si, tot i les precaucions, es produeix una vulneració dels seus drets, el primer pas serà reclamar davant el proveïdor del bé o servei, fent servir, si és necessari, el corresponent full de reclamacions que sempre han de tindre a disposició dels seus clients. Si no atén la seua pretensió, vosté pot interposar una reclamació per a tractar de reparar el dany patit, amb qualsevol de les següents instàncies:

 

-Reclamacions davant els organismes de protecció del consumidor o organitzacions de consumidors.

- Sistema Arbitral de Consum.

- Jurisdicció civil ordinària.

 

Drets bàsics dels consumidors

 

- La protecció contra els riscos que puguen afectar la seua salut o seguretat.

- La protecció dels seus legítims interessos econòmics i socials, sobretot davant la inclusió de clàusules abusives als contractes.

- La indemnització dels danys i la reparació dels perjudicis patits.

- La informació correcta sobre els diferents béns i serveis i l'educació i divulgació per a facilitar el coneixement sobre un ús, consum i gaudi adequat.

- L'audiència en consulta, la participació en el procediment d'elaboració de les disposicions generals que els afecten directament i la representació dels seus interessos mitjançant les associacions, agrupacions, federacions, o confederacions de consumidors i usuaris legalment constituïdes.

- La protecció dels seus drets mitjançant procediments eficaços, en especial davant situacions d'inferioritat, subordinació i indefensió.